بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۴

تجربیاتی از ایزو ۹۰۰۰ و ممیزی

چند وقت پیش بود که مسئولیت ایزو و گذروندن ممیزی خارجی شرکت به من محول شد، تقریباً سه هفته فرصت داشتم تا هم بفهمم ایزو چه چیزی است و هم اسناد و مدارک مورد نیاز را آپدیت کنم تا شرکت

پست شده در آموزشی